چه چیز در دنیای تکنولوژی بدتر از اینترنت لاکپشتی است؟